اوبلک اسم جذاب ترکیب نشاسته ذرت با آب است.اوبلک یک ترکیب است که نمونه بسیار خوبی از سیال غیر نیوتنی ست. این ماده به صورت یک سوسپانسیون است که شبکه بین مولکولی اون در برابر حرکات سریع مقاومت نشون میده و مثل یک ماده جامد میشه. ولی در برابر حرکات آروم و فشار های سطحی، از خودش مقاومت کمتری نشون میده و مثل مایع عمل میکنه و حتی شکل ظرف رو به خودش میگیره. مثلا اگر شما به آرومی روی اون راه برید و یا حرکت نکنید توش فرو میرید، ولی اگر روی اون بدوید میتونید از اون عبور کنید و مثل اینکه شما دارید روی آب راه میرید! این ماده براحتی توسط آب شسته میشه و نگران دست و صورت خودتان نباشید.