در رشته صنایع شیمیایی، کتاب های آزمایشگاهی شیمی عمومی و کتاب کار مربوط به آن کتاب های مفیدی هستند. و همچنین مطالب موجود در کتاب های شیمی عمومی و شیمی آلی رشته صنایع شیمیایی، مربوط به کتاب های درسی رشته نظری است که به زبان ساده مطرح شده است . بنظرم رسید دیدن آنها خالی از لطف نباشد. 

مجموعه کتاب های شیمی رشته صنایع شیمیای
منبع:گروه شیمی گیلان