با تشکر از همکاران گرامی که در مسابقه کتابخوانی شرکت کردند نتایج نفرات برتر از بین 283 شرکت کننده به شرح زیر می باشد. خانم هاجر یزدان شناس از دبیرستان سمیه منطقه 5 رتبه دوم را کسب کرده اند که به ایشان تبریک می گوییم.
نتایج مسابقه کتابخوانی.docx
برگه پاسخنامه آزمون.docx
آزمون ترمودینامیک.pdf