شیمی2 - طراح خانم باطبی

  شیمی2 - طراح خانم صالحی

  شیمی2 - طراح خانم اخوان

  شیمی4 - طراح خانم امیتی           پاسخ نامه سوال

  شیمی4 - طراح آقای دبیری

  شیمی4 - طراح آقای مسعودی

  شیمی4 - طراح خانم سالار

 شیمی4 -طراح خانم رستگار           پاسخ نامه سوال

 شیمی4 - طراح آقای رضا نتاج


منبع:گروه شیمی آمل