بررسی کتاب جدید التالیف شیمی دهم در عناوین زیر توسط همکاران منطقه شیمی ۵ در حال انجام است.
۱- ایرادهای علمی 
۲- ایرادهای نگارشی
۳- ایهام و نقص در ارایه موضوع
۴- ایراد شکل ها و نمودارها و جداول
۵- پیشنهادات و نقطه نظرات سازنده همکاران در مورد کتاب شیمی دهم
همکاران عزیز برای ارسال مطالب خود از فرم های زیر استفاده نمایید.