تمام یاس هایت را به شام از کربلا بردم           چو برگشتم برایت یک چمن نیلوفر آوردم
مسافر از برای یار سوغات آورد اما                    من از شام بلا داغ سه ساله دختر آوردم.
                        اربعین حسینی بر شما تسلیت باد