نمونه سوال شیمی دهم تهیه شده در استان البرز 
و
 تایید شده در دبیرخانه کشوری شیمی