بر چهره پر ز نور مهدی صلوات        بر جان و دل صبور مهدی صلوات
 تا امر فرج شود مهیا بفرست          بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

نیمه شعبان مبارک